Poppy, California

California Poppy ~ Eschscholzia californica

Poppy, California

They Flame Flower ~ https://youtu.be/T2bBVkBdPPM